أقسام علماء
193 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

شهید ثانی(ره) در کتاب شریف منیة المرید(از قول بعض محققین)، علماء را سه قسم میداند:

1. کسی که فقط عالم بالله است، 2. کسی که فقط عالم بأمرالله است و 3.کسی که هم عالم بالله و هم عالم بأمرالله است.

  بعد میفرماید: اولی کسی است که معرفت الهی بر قلب او مستولی شده و در مشاهده نور جلال و کبریاء او مستغرق است و در علم به احکام فروع به حد ضرورت اکتفاء می کند.

  دومی هم کسی است که به دقائق احکام فروع آشنا و به اسرار جلال الهی نا آشناست.

  سومی هم کسی است که در حد مشترک و برزخ بین عالم معقول و محسوس است، که باری از روی دوستی به خداوند، با اوست و باری از روی شفقت و رحمت نسبت به خلق، با آنان است، با خلق چنان بسر میبردکه گویی جز خلق نمی شناسد و با خدایش چنان خلوت می کند و به ذکر او مشغول است، که گویی جز خدا نمی شناسد.

  آنکه رسول الله(صل الله علیه و آله) فرمودند: از علماء بپرس و با حکماء آمیزش و زندگی داشته باش و با کبراء همنشین باش، مرادش از علماء عالم بأمرالله است که در فروعات و عند الحاجة از او استفتاء کن و از حکماء عالم بالله و از کبراء عالم به هردو مقام. .[1]


[1] منیة المرید ، ص 124